PAMÁTKY BRNĚNSKÝCH ČÁSTÍ - Královo Pole

10. prosince 2015 v 21:25 | Frypat |  BRNO
Dnes vám chci představit památky a zajímavosti, které jsem objevil v brněnské katastrální části Královo Pole
Královo Pole je část Brna, bývalé město, dnes v odlišných hranicích městská čtvrť a katastrální území (549,73 ha), tvořící od 24. listopadu 1990 severozápad (a jádro) brněnské městské části Brno-Královo Pole.
Královo Pole má výrazně městský charakter, s pravidelnou a kompaktní uliční sítí a urbanisticky hodnotným komponovaným jádrem. Převažují zde několikapatrové domy, největší část zástavby pochází z první poloviny 20. století.
Nejstarší osídlení Brna-Králova Pole dokládají archeologické nálezy z období mladší doby kamenné (neolitu) zhruba mezi roky 6 000 až 3 500 př. n. l. Další nálezy pak pocházejí z období eneolitu, doby bronzové a železné. Na několika místech byly zjištěny pozůstatky keltských vesnic, germánské keramiky i nálezy dokládající období Velké Moravy.
První psaná zmínka o Králově Poli pochází z roku 1240, kdy ves Královo Pole byla, stejně jako většina vesnic v okolí Brna, majetkem krále. Odtud se také odvozuje pravděpodobný původ jména - králova země, královo pole.
Roku 1844 bylo Královo Pole povýšeno na městys. Po povýšení Králova Pole na městys došlo k jeho rychlému růstu, především podél cesty do Prahy. Zároveň zde začal silný rozvoj průmyslu. Roku 1869 bylo Královo Pole spojeno s Brnem koněspřežní tramvají s konečnou u Semilassa. Roku 1884 byla koněspřežka nahrazena parní tramvají, a roku 1900 elektrickou tramvají. Roku 1885 byla územím Králova Pole postavena železnice z Brna do Tišnova.
Roku 1905 bylo Královo Pole povýšeno na město, jehož ambice se projevily zadáním regulačního plánu. Další rozšiřování zástavby pak započalo podél nového Slovanského náměstí.
K Brnu bylo Královo Pole ve svých dnešních katastrálních hranicích připojeno ve dvou fázích: 6. července 1850 byla připojena jižní část území náležející původně k Velké Nové Ulici, a 16. dubna 1919 bylo připojeno samo město Královo Pole, jakož i okrajové části dříve náležející k bývalým obcím Žabovřesky a Medlánky.
zdroj informací: cs.wikipedia.org


Na území této brněnské katastrální části jsem objevil následující objekty:

Brno - Královo Pole - Bývalý klášter kartuziánů
Bývalý kartouzský klášter v Brně-Králově Poli se nachází v Božetěchově ulici, čp. 1 a je veřejnosti nepřístupný.
Kartuziány do Brna povolal moravský markrabě Jan Jindřich roku 1369 a roku 1375 byla vydána zakládací listina kláštera. V roce 1387 již byla dokončena konventní budova i kostel Nejsvětější Trojice. V roce 1405 zde byl pohřben syn Jana Jindřicha markrabě Prokop. Za husitských válek klášter patrně nebyl nijak poškozen, v roce 1468 však byl vyloupen a zapálen vojskem Matyáše Korvína. Koncem 16. století stál klášter těsně před zrušením pro nepokojný život mnichů. V letech 1643 a 1645 byl klášterní areál poškozen švédskými vojsky a brzy po konci třicetileté války byl opět obnoven. V roce 1742 klášter byl opět postižen tažením vojska, tentokrát pruského a saského. Roku 1782 byla kartouza zrušena a klášterní areál dostalo do užívání vojsko. Sloužil jako kasárna a kadetní škola. Dnes je kromě jiného i sídlem jedné z fakult Vysokého učení technického v Brně.
Zdroj informací : www.atlasceska.cz

Bývalý klášter kartuziánů v Brně - Králově Poli 16.4.2014Brno - Královo Pole - Bývalý zámek
Zámeček z 80. letech 18. století vzniklý přestavbou bývalých hospodářských budov kartuziánského kláštera. Začátkem 20. století byl zrekonstruován a dnes je součástí Fakulty informačních technologií VUT v Brně na ulici Božetěchova 2
Zdroj informací : Wikipedie

Bývalý zámek v Brně - Králově Poli 16.4.2014Brno - Královo Pole - Dřevěný pravoslavný kříž v parku vedle kostela Nejsvětější Trojice
O tomto kříži se mi bohužel nepodařilo najít žádné informace

Dřevěný pravoslavný kříž v parku vedle kostela Nejsvětější Trojice v Brně - Králově Poli 16.4.2014Brno - Královo Pole - Hlavní kříž dolní části hřbitova
Na tomto kříži je napsáno:
Já jsem vzkříšení i život: kdo věří ve mně, byť i umřel, živ bude:
a každý, kdo jest živ a věří ve mne, neumře navěky.
- Jan 11. 5.6.-
Kriste pro své svaté rány
smiluj se nad námi
1888
Opraven 1924

Hlavní kříž dolní části hřbitova v Brně - Králově Poli 27.3.2014Brno - Královo Pole - Hlavní kříž horní části hřbitova
Tento kříž pochází z roku 1854. Samotný hřbitov byl ovšem zbudován v roce 1888.

Hlavní kříž horní části hřbitova v Brně - Králově Poli 27.3.2014Brno - Královo Pole - Kaplička v areálu bývalého kláštera kartuziánů
Malá ostatková kaplička stojí v místě lomení obvodové zdi vnitřního kláštera. Nad vchodem do kapličky je latinský nápis "Heroibus" (Hrdinům), který ovšem není z venkovního pohledu vidět

Kaplička v areálu bývalého kláštera kartuziánů v Brně - Králově Poli 16.4.2014Brno - Královo Pole - Kostel Husův sbor
Husův sbor se nachází na nároží ulic Svatopluka Čecha a Charvátské. O jeho stavbě bylo rozhodnuto v roce 1924 a ještě téhož roku na podzim byla uspořádána architektonická soutěž a v lednu 1925 byl přijat návrh architekta Josefa Nováka. Konstruktivistická stavba vyrostla rychle (stavěla jej firma Grüm a Dejmek), ke slavnostnímu otevření Husova sboru došlo 25. října 1925, přítomni byli i patriarcha Karel Farský a olomoucký biskup Josef Rostislav Stejskal.
V nároží budovy se nachází mohutná věž se schodištěm. Sbor má dva sály, v přízemí sál divadelní, v prvním patře potom prostý bohoslužebný sál bez kněžiště pouze s oltářem, který je vyvýšen na několika stupních. Průčelí sboru je zapsáno na seznam kulturních památek České republiky.
Zdroj informací : cs.wikipedia.org

Kostel Husův sbor v Brně - Králově Poli 16.4.2014Brno - Královo Pole - Kostel Nejsvětější Trojice
Kostel spolu s klášterem založil roku 1375, tři měsíce před svou smrtí (12. listopadu) téhož roku, moravský markrabě Jan Jindřich spolu se svou čtvrtou manželkou Alžbětou Oettigenskou a svými syny Joštem, Janem Soběslavem a Prokopem; posledně jmenovaný je v Andělské kapli kostela pohřben.
Zakládací listina je datována k 13. srpnu roku 1375. Stavba kostela i kláštera probíhala zhruba do roku 1387. Původně gotický kostel byl v 2. polovině 18. století přestavěn do barokní podoby. Uvnitř se barokní umění uplatnilo jednak v bočních kaplích, jejichž stěny vymaloval v letech 1766-1779 Franz Anton Maulbertsch, jednak ve výbavě hlavního prostoru. Kromě bohatě vyřezávaných chórových lavic z počátku 17. století přibyly v 60. letech následujícího století hodnotné oltáře z dílny Ondřeje Schweigla, a obrazy dvanácti apoštolů od Josefa Sterna.
Podobně jako ostatní brněnské kostely, i kostel Nejsvětější Trojice s klášterem byl v průběhu let, zejména ve válkách, mnohokrát i vážně poškozen. Za více než čtyři století své existence klášter dvakrát vyhořel snad vlastním zaviněním (poprvé po zhruba patnácti letech po dokončení první stavby), třikrát byl vydrancován a zapálen husity, jedenkrát byl zapálen a rozbořen uherskými vojsky, jedenkrát byl vydrancován stavovskými vojsky, třikrát vojsky švédskými, jedenkrát vojsky pruskými. Roku 1782 byl klášter za Josefa II. zrušen a později přeměněn na kasárna. Kostel pak sloužil jako farní pro obyvatele Králova Pole a okolních osad.
Zdroj informací: cs.wikipedia.org

Kostel Nejsvětější Trojice v Brně - Králově Poli 16.4.2014Brno - Královo Pole - Kříž na rohu ulic Božetěchova a Kolárova
Tento kříž pocházející z roku 1791 stojí v místě kostela sv.Víta, zbouraného v roce 1785.

Kříž na rohu ulic Božetěchova a Kolárova v Brně - Králově Poli 16.4.2014Brno - Královo Pole - Kříž na rohu ulic Kociánka a Křivého
Na tomto kříži (opravovaném v roce 2006) je napsáno:
Postaveno ke cti a chvále Boží
o. FRANTIŠKY BARTOŠOVÉ
L.P.1887

Kříž na rohu ulic Kociánka a Křivého v Brně - Králově Poli 26.3.2014Brno - Královo Pole - Kříž na ulici Božetěchova (před kostelem)
Tento kříž byl opravován v roce 2005 a je na něm napsáno:
Ode mne pak odstup to,abych se chlubil,leč v kříži Pána našeho Ježíše Krista
- Galat:VI.14. -
Ke cti a slávě ukrižovanému Spasiteli
manželé Barbara a Martin Kamenický z Králova Pole.
Léta Páně 1871

Kříž na ulici Božetěchova (před kostelem) v Brně - Králově Poli 16.4.2014Brno - Královo Pole - Kříž na ulici Metodějova (farní zahrada)
Tento kříž stojí ve farní zahradě, ale bohužel přes plot není vidět celý. Nepodařilo se mi o něm získat žádné informace a tak neznám ani nápis na soklové části kříže.

Kříž na ulici Metodějova (farní zahrada) v Brně - Králově Poli 16.4.2014Brno - Královo Pole - Kříž na ulici Mojžíšova
Kříž byl zhotoven královopolskými farníky v roce 1870, ale ne vždy stával na tomto místě. Po 2. světové válce až do roku 1996 byl přesunut na druhou stranu ulice. V neděli 14. června 1998 byl královopolským farářem Pavlem Hovězou znovu vysvěcen. Opravován byl v letech 2000 a 2011.
Zdroj informací: encyklopedie.brna.cz

Na kříži je napsáno:
Trojice o zřídlo věčné!
Veškerenstvo chval Tě vděčné!
Dals nám Kříže slávu Pane
Nechť nám všem se spása stane!
Svému uKřižovanému Spasiteli
farníci
Královopolští
v srpnu
1870

Kříž na ulici Mojžíšova v Brně - Králově Poli 27.3.2014Brno - Královo Pole - Pomník obětem rudoarmějců při osvobozování Brna
Tento pomník se nachází v parku na ulici Božetěchova a pochází z roku 1946. Jeho autorem je ing. arch. Jaroslav Brunno Kučera z Brna.
Místo je zároveň pohřebištěm padlých vojáků (ve 3 společných hrobech je uloženo 326 příslušníků Rudé armády,z nichž pouze u 75 padlých byla zjištěna totožnost) a vztahuje se na ně konvence o ochraně válečných hrobů.
Po roce 1989 byly z pomníku odstraněny symboly hvězdy, srpu a kladiva a zničena byla i originální fotografie padlého vojáka. Městská část dokonce uvažovala o odstranění pomníku, i když jsou zde přímo hroby padlých vojáků.
Pomník byl upravován po roce 1989, 27. 6. 2007 a v dubnu 2009. Současná úprava je znovu důstojná, i když se pomník často stává terčem vandalů.
Zdroj informací : encyklopedie.brna.cz

Pomník obětem rudoarmějců při osvobozování Brna v Králově Poli 16.4.2014Brno - Královo Pole - Socha Piety s křížem na ulici Křižíkova
Tato barokní plastika Piety s křížem je zapsána do seznamu kulturních památek od 03.05.1958. Renovována byla v letech 1790, 1929 a 2001.

Socha Piety s křížem na ulici Křižíkova v Brně - Králově Poli 26.3.2014Brno - Královo Pole - Socha slévače na ulici Košinova
Tato socha "Slevače" bývala původně umístěná na nádvoří Královopolské strojírny před slévárnou a jejím autorem je Oldřich Martínek. Od roku 2000 stojí před areálem soukromé firmy Dosting, s.r.o. na Košinově ulici číslo 19.

Socha slévače na ulici Košinova v Brně - Králově Poli 16.4.2014Brno - Královo Pole - Socha sv. Floriána na Mojmírově náměstí
Uprostřed tehdejšího středu městečka (původně samostatného) Královo Pole na dnešním Mojmírově náměstí nechali místní farníci roku 1870 s výrazným přispěním Anny Demaj vybudovat dodnes působivou sochu sv. Floriána, patrona hasičů a ochránce proti požárům. Socha byla odlita ve známých blanenských železárnách hraběte Salma.
Zdroj informací: www.hrady.cz

Socha sv. Floriána na Mojmírově náměstí v Brně - Králově Poli 16.4.2014Brno - Královo Pole - Socha sv. Jana Nepomuckého na ulici Božetěchova (před kostelem)
O této soše se mi podařilo najít jen jednu informaci a to, že byla opravena na podzim roku 2005.

Socha sv. Jana Nepomuckého na ulici Božetěchova v Brně - Králově Poli 16.4.2014Brno - Královo Pole - Socha sv. Josefa na ulici Kociánka
Tuto sochu nechala zhotovit Josefka Mlaskačová v roce 1888 při příležitosti uctění památky jejího muže, který zahynul v roce 1887. Autorem sochy je Adolf Loos.

Na přední straně soklu je nápis :
Svatý Josefe - oroduj - za nás
Na zadní straně soklu je nápis :
Zde na tomto místě
byl dne 20. července 1887
neštěstím postižen
JOSEF MLASKAČ
majitel domu v Králově Poli
načež dne 22. července 1887 v Pánu zesnul.
-
Smrti místo, smrti dobu.
Nikdy nikdo nepředví.
Jedině že dojdem hrobu
Každý s bezpečností ví.
-
Na památku zbudovala pomník tento
jeho manželka
JOSEFKA MLASKAČOVÁ
1888

Socha sv.Josefa na ulici Kociánka v Brně - Králově Poli 26.3.2014Brno - Královo Pole - Zámek Kociánka
Zámek Kociánka byl pojmenován podle místní polní tratě, která vznikla při raabizaci statků Antonínem Kotzianem z Kronfeldu. Na starších základech postavila rodina Schafftgotschova roku 1825 nevelký klasicistní zámek. Později zde byl zřízen Dětský ústav pro tělěsně postižené, který roku 1958 přešel do správy Ústavu sociálního zabezpečení, byl rozšířen a roku 1961 byl v jeho sousedství vybudován domov důchodců. Zámeček dnes působí velmi nenápadně, protože se trochu ztrácí v okolní zástavbě domova důchodců a dalších přístaveb.
Zdroj informací: www.hrady.cz

Zámek Kociánka v Brně - Králově Poli 26.3.2014A to je z Králova Pole vše. Víc památek a zajímavostí jsem v této katastrální části Brna neobjevil.
Záměrně ale nezařazuji budovy, kterým budu časem věnovat jiný projekt. Pokud přesto víte o nějakém dalším objektu, který zde není uveden, budu velice rád za každou informaci.
Všechny moje fotografie pořízené v této brněnské části najdete ZDE.
Přesnou lokaci všech objektů, které jsem zde uvedl, můžete zanedlouho najít v turistické části mapy.cz , kterou jsem jako vždy aktualizoval
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 VendyW VendyW | E-mail | Web | 11. prosince 2015 v 7:56 | Reagovat

Pro mne už navždycky bud Královo Pole spojené s vyprávěním Miroslava Donutila a slavnou otázkou:" Odkud pocházíš Gaie?"..... "Z Ktálova Pole ty vole!".
A pak samozřejmě se zeměpisem a Královopolskými strojírnami. ;-) Mě se hrozně moc líbí ta fotka kříže za ostnatým drátem s jeřábem v pozadí.

2 Jarka Jarka | Web | 11. prosince 2015 v 9:01 | Reagovat

Tak jestli jsem si někdy předtím u tebe v komentářích posteskla nad tím, že tebou vyfocené památky většinou nemají pěkné okolí. tak dnes to neplatí! Až na ten kříž s jeřábem, který se líbí Vendy, je všude krásná zeleň, nebo aspoň čisto a milo. Jak je vidět, když se chce, tak to jde. ;-)  :-D

3 Frypat Frypat | E-mail | Web | 12. prosince 2015 v 21:29 | Reagovat

[1]: Toho kříže jsem si všiml jen náhodou a pořízené snímky jsou jen z nouze cnost,protože přes ten plot to jinak nafotit nešlo.S tím ostnatým drátem jsem to tak chtěl,ale bez jeřábu to nešlo ;-)  :-)

4 Frypat Frypat | E-mail | Web | 12. prosince 2015 v 21:32 | Reagovat

[2]: Záleží na městské části a taky na počasí.Kdybych fotil na jaře,když všechno okolo kvete, tak by atmosféra na fotkách byla příjemnější ;-) Ovšem některé objekty by zase přes listy stromů nebylo vidět.Proto fotím drobné památky nejradši v předjaří ;-)  :-)

5 Hanka Hanka | E-mail | Web | 14. prosince 2015 v 12:42 | Reagovat

Krásné fotografie, Patriku.
Měl jsi loni štěstí na slunečné dny i pěkné prostředí. To sis vlastně sám vybral.
Souhlasím s Jarkou, že většina památek stojí na hezkých místech a souhlasím s VendyW, co se týká kříže, je to zajímavý snímek.
Jan Nepomucký mi padl do oka.
Přála bych si co nejvíc rozšířit svou sbírku, jenže to bych si musela předem vytipovat místa. ;-)
Moc se mi tvoje procházka s památkami v Králově Poli líbí. :-)

6 Frypat Frypat | E-mail | Web | 14. prosince 2015 v 22:25 | Reagovat

[5]: Díky moc :-)
Máš pravdu, fotím už jen za pěkného počasí.Tedy když si můžu vybrat ;-)  :-)
Plánovat cestu podle soch Jana Nepomuckého nemůže být problém. Ten je v každé druhé obci ;-)  :-D  :-D

7 Hanka Hanka | E-mail | Web | 15. prosince 2015 v 21:24 | Reagovat

[6]: No jo, jenže někdy se nedá najít, Patriku! ???  ;-)

8 Miloš Miloš | Web | 2. ledna 2016 v 21:23 | Reagovat

Areál na Božetěchově znám, protože jsem studoval Elektrotechnickou fakultu VUT a bylo to jedno z mnoha míst, kam jsme chodili na výuku. Teď tam sídlí Fakulta informačních technologií VUT a navíc se ještě rozkročila přes ulici.

Kociánku ale už moc neznám, kolem ní jsem jel snad jen jednou nějakou městskou dopravou, je už trochu z ruky.

9 Frypat Frypat | E-mail | Web | 2. ledna 2016 v 21:30 | Reagovat

[8]: Královo Pole je rozlehlá čtvrť a já se tam toulal tři odpoledne,abych tohle nafotil.Rozhodně si ale nemyslím,že jsem objevil všechno ;-)  :-)

10 Zdeněk Winkler Zdeněk Winkler | E-mail | 3. března 2016 v 12:00 | Reagovat

Patriku, kdykoliv hledám nějakou fotku, jdu se podívat, jestli jsi to náhodou nefotil. Jsem královopolský rodák, tak tato stránka je pro mne poklad. Zajímám se právě o ten klášter a kartuziány. Malé vylepšení, ta kaplička v areálu kláštera má odborný název ostatková kaple. Oni si kartuziáni potrpěli na ostatky svatých, byly i na bočních oltářích v kostele, než to z jednoho někdo ukradl. Na kapličce je nad vchodem napsáno HEROIBUS - hrdinům. Ale není to jejich márnice, jak se někdy omylem píše, oni pohřbívali z cely přímo do země. Jinak hezké věci jsou i v areálu Kociánky (myslím tu, co máš fotky zámečku). Jsou tam plastiky z nějaké kamenické soutěže, krásné jezírko s vodopádem a několik památníků, Snadno se tam dostaneš přes vrátnici za tou pietou, co jsi taky fotil. Zdeněk

11 Frypat Frypat | E-mail | Web | 3. března 2016 v 21:00 | Reagovat

[10]: Mám radost,že se moje stránky líbí a že je někdo navštěvuje častěji :-)
Co se týče ostatkové kaple,tak údaje v komentáři už jsou uvedené v článku. Ovšem o památnících v areálu Kociánky slyším poprvé,takže se tam pokusím časem dostat a nafotit je. Děkuji za tip i za milý komentář :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama